Holdco

Vad är Holdco?

Holdco, även känt som ett holdingföretag, är en enhet som äger en majoritetsandel i dotterföretag och därför kan utöva inflytande och rätt att kontrollera sin affärsverksamhet. En Holdco kan existera enbart för att få kontroll över och hantera dotterbolag eller för att bedriva affärsverksamhet tillsammans med kontrollerande dotterbolag.

Typer av Holdco

Typerna av holdingbolag listas nedan:

# 1 - Ren

En Holdco som enbart bildas i syfte att förvärva aktier i andra enheter kallas ren. En sådan typ av holdingbolag är endast engagerad i förvärv av aktier i andra företag och vill inte delta i någon annan kommersiell verksamhet.

# 2 - Blandad

Ett holdingbolag som bedriver förvärv av aktier i andra enheter samt bedriver sin affärsverksamhet har en blandad Holdco-status. Därför kallas det som en innehavande verksamhet.

# 3 - Omedelbar

Ett holdingbolag som fungerar som ett dotterbolag till någon annan enhet kallas ett omedelbart holdingbolag. En sådan Holdco behåller kontrollen eller rösterna i andra enheter.

# 4 - Mellanliggande

Ett holdingbolag kan ha mellanliggande status om detsamma fungerar som ett holdingbolag till ett företag och ett dotterbolag till ett annat företag.

Exempel på Holdco

Låt oss diskutera ett exempel på Holdco.

XYZ Limited köpte nyligen 56 procent av aktierna i AB Corporation Limited och fortsätter även med sin ordinarie handelsverksamhet. Kan XYZ Limited bekräftas med status som holdingbolag? Om ja, vilken typ av holdingbolag?

Lösning

Varje företag kan skjutas upp som holdingbolag om det förvärvar mer än 50 procent av aktierna i ett dotterbolag. Av ovanstående fall kan det ses att XYZ Limited har förvärvat mer än 50 procent aktier, vilket är 56 procent av AB Corporation Limited, och därför kan samma uppskjutas med status som holdingbolag. XYZ Limited är ett blandat holdingföretag eftersom det fortsätter med sin vanliga handelsverksamhet även efter att ha fått kontroll över AB Corporation Limited.

Fördelar med Holdco

Det finns flera olika fördelar med Holdco:

 • Lätt att forma ett: Att bilda en Holdco är enkelt. Aktierna i det föreslagna dotterbolaget kan köpas från den öppna marknaden utan att behöva godkännas av dess aktieägare.
 • Stort kapital: När ett holdingföretag får kontroll över ett dotterbolag förenas deras finansiella resurser tillsammans och visas därför i bokslutet. Det ökar kapitalet för både moderbolaget och dess dotterbolag.
 • Avskaffande av konkurrens: Konkurrensen mellan ett moderbolag och dess dotterbolag kan elimineras om båda är deltagare i en gemensam bransch.
 • Underhåll av sekretess: Myndigheten och beslutsfattandet centraliseras i ett holdingbolagssystem. Därför påverkas inte konfidentialiteten alls.
 • Undvikande av risker: De risker och återverkningar som ett dotterbolag står inför kommer att ha en försumbar inverkan på holdingbolaget, och det kan till och med sälja de andelar som det har haft i dotterbolaget när som helst när det känns.
 • Skatteeffekter: Holdingbolag som har förvärvat 80 procent eller mer av aktierna i dess dotterbolag kan lämna konsoliderade skattedeklarationer och utnyttja skattefördelar.

Nackdelar med Holdco

De olika begränsningarna och nackdelarna med Holdco inkluderar följande:

 • Maktmissbruk: Medlemmarna i en Holdco har en finansiell skuld som är helt obetydlig jämfört med deras ekonomiska befogenheter. Det kan antingen leda till maktmissbruk eller oansvar eller båda.
 • Överkapitalisering: Sammanlagningen av kapitalet i både Holdco och dess dotterbolag kan till och med låta ett företag drabbas av överkapitalisering och i ett sådant scenario kommer aktieägarna inte att kunna få en rättvis avkastning på investeringen.
 • Utnyttjandet av dotterbolag: Dotterbolagen kan tvingas köpa produkter och tjänster från holdingbolaget till högre priser. Det kan också hända att dotterbolagen tvingas sälja sina varor till Holdco till ett lågt pris. Vad som än är fallet kan utnyttjandet av dotterbolag inte förnekas.
 • Hemligt monopol: Skapandet av hemliga monopol kommer att hindra nya företag från att komma in i branschen och kommer att vidta alla möjliga åtgärder för att eliminera konkurrensen. På en sådan marknad kan kunderna också debiteras orättvisa priser för varor och tjänster.

Viktiga punkter

Några av de viktiga punkterna i Holdco inkluderar följande:

 • För att ett företag ska kvalificera sig som ett holdingföretag måste det inneha över 50 procent av aktierna (hedgefonder, private equity-fonder, offentliga aktier etc.) i en eller flera enheter eller har utsett en majoritet av styrelseledamöterna för det andra bolaget .
 • Kommanditbolag och aktiebolag är exempel på dotterbolag.
 • Ett dotterbolag vars aktier helt ägs av ett holdingbolag kallas WOS eller ett helägt dotterbolag.
 • Att etablera Holdco är inte bara billigare men inte heller så juridiskt komplicerat jämfört med en konsolidering eller fusion.
 • Ett holdingbolag kallas också som moderbolag.
 • Transaktionerna som äger rum mellan ett holdingföretag och dess dotterbolag betraktas som transaktioner med närstående. Dessa transaktioner måste nödvändigtvis överensstämma med alla relevanta begränsningar som läggs på transaktioner med närstående.
 • Transaktioner som äger rum mellan ett holdingföretag och dess dotterbolag är berättigade till avslappning på stämpelskatt.
 • Ovanstående undantag är vanligtvis inte tillgängliga, och detsamma kan endast utnyttjas med hjälp av separata meddelanden.

Slutsats

Ett Holdco eller ett holdingbolag är en enhet som köper och äger aktier i en eller flera enheter. Det tillåter moderbolaget att få rätt att ha inflytande på dess dotterbolag och kontrollera dess affärsbeslut.

Orsaker som skatteoptimering, enkel bildning, stort kapital, undvikande av konkurrens, tillgångsskydd, investeringshantering etc. är tillräckliga för att definiera varför företagare i dessa dagar väljer att äga aktier i ett annat företag istället för en fusion eller konsolidering.

Det finns emellertid också nackdelar som missbruk av makt, exploatering av dotterbolag, överkapitalisering etc. i samband med holdingbolag. Därför måste företagen klokt göra ett val och noggrant hantera belöningarna och följderna av beslutet att bli moderbolag till ett dotterbolag.