Resultat före skatt (resultat före skatt)

Intäkter före skatt är företagets nettoresultat beräknat efter avdrag för alla kostnader inklusive kontantkostnader som lönekostnader, räntekostnader etc. samt icke-kontanta kostnader som avskrivningar och andra avgifter från de totala intäkterna som genererats men före avdrag för beloppet skattekostnad.

Vad är inkomst före skatt (resultat före skatt)?

Förskottsinkomst (även kallat resultat före skatt) avser den inkomst som företaget tjänar efter justering för alla rörelsekostnader, inklusive icke-kontanta kostnader såsom avskrivningar och finansiella avgifter såsom räntebetalningar men före avdrag för skatt från inkomst. Det fungerar som ett bra resultatmått eftersom det inte tar hänsyn till effekterna av skatter, som kan variera för en annan jurisdiktion.

Låt oss se hur det relaterar till företagets resultaträkning:

Med resultat före skatt kan man enkelt mäta resultatet för företag som verkar på olika geografiska platser, och vederbörligen justera för hävstång men utan att få inverkan av beskattningsreglerna i nämnda jurisdiktion. Analytiker över hela världen föredrar att använda EBT som måttstock för att jämföra olika företags resultat.

Inkomstformel före skatt

EBT är den näst sista posten i resultaträkningen innan skattjustering görs. Vi kan beräkna det med olika metoder. Några av de populära formlerna för beräkning av inkomst före skatt är följande:

Inkomstformel före skatt = Bruttovinst - Rörelsekostnader - Räntekostnader

Där bruttovinst = nettoförsäljning - kostnad för sålda varor

Driftskostnader = allmänna administrativa kostnader + försäljnings- och distributionskostnader + avskrivningar

  • EBT-formel = rörelseresultat - räntekostnader
  • Inkomstformel före skatt = vinst efter skatt (PAT) + skattekostnader
  • Inkomstformel före skatt = Intäkter - Kostnader (exklusive inkomstskatter)

Exempel på inkomst före skatt

Låt oss förstå begreppet Pretax Income med hjälp av några exempel:

Exempel nr 1

Sackett Laboratories arbetar med att tillverka läkemedel. Företaget rapporterade totala intäkter på 40000 USD under året som slutade december 2017. Företaget har haft tillverkningskostnader som uppgick till 28000 USD under året för tillverkning av läkemedel.

Följande är företagets utgifter under året:

Baserat på ovanstående information kan vi göra beräkningen av inkomst före skatt med formeln (diskuterad ovan)

Förskottsinkomstformel = nettoförsäljning - kostnad för sålda varor - driftskostnader.

Sackett Laboratories tjänade således ett resultat före skatt på 6200 $ under året.

Exempel 2

Låt oss förstå detsamma med hjälp av ett annat exempel på ett stort börsnoterat företag.

Från ovanstående skärmdump kan vi enkelt se hur företagets resultat före skatt har förändrats under år 2000 till 2004 och kan utföra analyser för att mäta operativ effektivitet.

Poäng värda att notera baserat på analysen ovan:

Från 2000 till 2004 ökade intäkterna med 5,00% (86145 $ 2000 till 104710 $ 2004). Förskottsinkomsten har dock varit konstant på 10% av intäkterna och nettovinsten har varit konstant på 6,5% från år till år.

Resultatet före skatt hjälper således till att förstå inkomsttillväxten och vinsttillväxten bättre och ger meningsfull insikt i att jämföra olika affärer.

Fördelar

  • EBT hjälper till att beräkna företagets effektiva skattesats, vilket fungerar som en viktig måttstock för att mäta lönsamheten för liknande företag som verkar i olika jurisdiktioner. Genom att analysera den effektiva skattesatsen kan analytiker identifiera om inkomstskattens utgiftsrapport skiljer sig från skattekostnaden baserat på den lagstadgade inkomstskattesatsen. Samma kan beräknas enligt följande:

          Effektiv skattesats = inkomstskatt / inkomst före skatt

  • Det hjälper till att enkelt jämföra driftseffektiviteten hos olika företag i samma bransch i samma jurisdiktion och även i en annan jurisdiktion.
  • Resultat före skatt hjälper till att bättre förstå de intäkter som rapporteras av verksamheten. Genom att jämföra resultatet före skatt med intäkterna kan man förstå om försäljningen uppnås genom att kompromissa med affärsmarginaler eller genom bättre prissättning och affärseffektivitet. Låt oss förstå detsamma med ett litet exempel:

Som framgår av ovanstående siffror ökade nettoomsättningen från $ 35000 2016 till $ 50800 under 2018 och Pretax-inkomst från $ 3000 2016 till $ 4000 under 2018. Effektiva marginaler sjönk dock från 8,57% 2016 till 7,87% 2018. Således resultat före skatt hjälper till bättre

En viktig punkt att notera om inkomst före skatt och skattepliktig inkomst

Om beskattningsbar inkomst är mindre än inkomst före skatt och orsaken till skillnaden förväntas vända under kommande år skapas en uppskjuten skatteskuld. På samma sätt skapas en uppskjuten skattefordran om beskattningsbar inkomst är större än vinst före skatt och skillnaden förväntas vända under kommande år. Det är viktigt för analytiker och de som spårar verksamheten att ta hänsyn till detsamma när de utvärderar affärsresultaten.

Begränsningar

  • Den ignorerar beskattningseffekten och är som sådan inte en idealisk åtgärd om någon planerar att starta ett företag eftersom beskattning är ett viktigt kassaflöde och behöver noggrant övervägas.
  • Ett visst företag bär mer skatt jämfört med andra företag som Sin Tax, Higher Import Rates. I avsaknad av skatteeffekt kan ett affärsbeslut påverkas av den verksamheten, som har höga skattesatser.

Slutsats

Analytiker och investerare använder Pretax-inkomst för att spåra företagens resultat. Det är en viktig vinstmätare för att undvika effekterna av beskattning av olika jurisdiktioner och skattesatser. Resultat före skatt bestäms enligt bestämmelserna i allmänt accepterade redovisningsprinciper (GAAP), som är enhetliga överallt. Resultat före skatt är också ett mer konsekvent resultatmått än nettoresultatet. Det senare påverkas av skattekredit, skattestraff osv. Vilket gör inkomsterna mer volatila och svåra att projicera för kommande år.