VBA MILJÖ

Excel VBA MILJÖ (miljö)

Den VBA ENVIRON funktion (står för MILJÖ ), som kan kategoriseras som en informationsfunktion som denna funktion returnerar värden för ett operativsystem miljövariabler. Miljövariabler (operativsystem) innehåller information om profiler för alla användare, användarnamn, användarprofil, en hemmapp för användaren etc. Den här funktionen returnerar ett strängvärde.

Syntax 

Denna funktion har bara ett argument som är ' Uttryck '. Vi kan specificera den numeriska positionen (heltalsvärde) som representerar den numeriska positionen för miljövariabeln i miljövariabeltabellen eller själva variabelnamnet .

Om vi ​​anger den numeriska positionen, returnerar funktionen miljövariabeln och dess värde båda med ett likhetstecken däremellan.

Om vi ​​anger variabelnamnet returneras det enda värdet av funktionen.

Produktion:

Hur använder jag Environ-funktion i VBA?

Du kan ladda ner denna VBA ENVIRON Excel-mall här - VBA ENVIRON Excel-mall

Exempel nr 1

Öppna kommandotolken med ENVIRON-funktionen i VBA .

För att göra detsamma skulle stegen vara:

Sätt in kommandoknappen med kommandot 'Infoga' som finns i gruppen 'Kontroller' på fliken 'Utvecklare' eller använd excel-tangenten ( Alt + F11 ).

Om fliken "Utvecklare" inte är synlig använder du följande steg för att göra fliken synlig.

Klicka på 'Arkiv' och välj 'Alternativ' i listan.

Välj "Anpassa menyfliksområdet" från den vänstra menyn och markera rutan för fliken "Utvecklare" och klicka på "OK" .

Nu är fliken "Utvecklare" synlig.

När vi fortsätter att trycka på ALT-tangenten när du sätter in kommandoknappen , kommer kanterna på kommandoknappen att ligga tillsammans med cellkanten. Ändra egenskaperna för den infogade kommandoknappen med hjälp av snabbmenyn, som vi får genom att högerklicka på kommandoknappen .

Egenskapsfönster

För att skriva VBA-koden för kommandoknappen måste vi välja kommandoknappen och välja 'Visa kod' från snabbmenyn.

Skriv koden enligt följande:

Vi har kallat "Shell" -funktionen för att skriva kommando för att köra ett program (i vårt fall är det kommandotolken).

Vi har använt 'ComSpec' , som står för 'Command Specifier' .

Stäng nu VBE och klicka på kommandoknappen. Vi har visat en kommandotolk.

Exempel 2

Antag att vi vill extrahera filnamn och detaljer för den valda mappen enligt följande.

Steg för att göra detsamma är:

Fyll cellerna B2: H9 med ljusorange färg.

Skapa etiketten med kommandot 'Infoga' i gruppen 'Kontroller' i 'Utvecklare'.

Skapa nedan visade etiketter och redigera egenskaperna som bildtext , BackColor , BackStyle , BorderStyle , Shadow

Skapa kombinationsrutan enligt följande med Combo Box- kommandot (en av ActiveX-kontrollerna) som finns i infoga kommandot i kontrollgruppen i Developer.

Efter att ha skapat Combo Box i Excel enligt följande kan vi ändra egenskaperna.

Vi lägger till kod för listan som ska visas i kombinationsrutan med hjälp av kommandot Visa kod i snabbmenyn.

Det är en kod för "Select the Folder" ComboBox.

Det är en kod för “ SortBy” ComboBox.

Det är en kod för ComboBox ”Välj beställning” .

Vi skapar en listruta som innehåller alla filtyper så att användaren kan välja dem för att bara få de filtyperna i resultatet. Att göra samma sak, välj ” List Box (ActiveX Control) ” från ” Insert ” kommando i ” Kontroller ” grupp ” Developer ” -fliken.

Dra i listrutan som visas nedan.

Ändra egenskaperna för listrutan enligt följande.

För att lägga till filtyper i listrutan, använd följande kod.

Skriv koden i "Denna arbetsbok".

Koda:

 Private Sub Workbook_Open() Dim ArrFileType(25) As Variant ArrFileType(0) = "Microsoft Excel 97-2003 Worksheet(.xls)" ArrFileType(1) = "Microsoft Office Excel Worksheet(.xlsx)" ArrFileType(2) = "Microsoft Excel Macro-Enabled Worksheet(.xlsm)" ArrFileType(3) = "Word Document 97-2003(.doc)" ArrFileType(4) = "Word Document 2007-2010(.docx)" ArrFileType(5) = "Text Document(.txt)" ArrFileType(6) = "Adobe Acrobat Document(.pdf)" ArrFileType(7) = "Compressed (zipped) Folder(.Zip)" ArrFileType(8) = "WinRAR archive(.rar)" ArrFileType(9) = "Configuration settings(.ini)" ArrFileType(10) = "GIF File(.gif)" ArrFileType(11) = "PNG File(.png)" ArrFileType(12) = "JPG File(.jpg)" ArrFileType(13) = "MP3 Format Sound(.mp3)" ArrFileType(14) = "M3U File(.m3u)" ArrFileType(15) = "Rich Text Format(.rtf)" ArrFileType(16) = "MP4 Video(.mp4)" ArrFileType(17) = "Video Clip(.avi)" ArrFileType(18) = "Windows Media Player(.mkv)" ArrFileType(19) = "SRT File(.srt)" ArrFileType(20) = "PHP File(.php)" ArrFileType(21) = "Firefox HTML Document(.htm, .html)" ArrFileType(22) = "Cascading Style Sheet Document(.css)" ArrFileType(23) = "JScript Script File(.js)" ArrFileType(24) = "XML Document(.xml)" ArrFileType(25) = "Windows Batch File(.bat)" Sheet2.FileTypesListBox.List = ArrFileType End Sub 

Insert the checkboxes using the same “Insert” command in “Controls” group in “Developer” tab and change the properties for inserted ‘Checkboxes’ using ‘Properties’ command available in the same group after selecting the objects.

Insert command buttons using the ‘Insert’ command available in the same group and change the properties like a caption and other properties too.

We have formed the entire structure. Now we need to write the code.

Activate the ‘Design Mode’ and right-click on the “Fetch all files details” button to choose the “View Code” from the contextual menu to add the code for the button.

We will declare some variable first in the module.

Below is the code added to a “Fetch all files details” button.

Code:

 Private Sub FetchFilesBtnCommandButton_Click() iRow = 14 fPath = Environ("HOMEPATH") & "\" & SelectTheFolderComboBox.Value If fPath  "" Then Set FSO = New Scripting.FileSystemObject If FSO.FolderExists(fPath)  False Then Set SourceFolder = FSO.GetFolder(fPath) If Sheet2.IncludingSubFoldersCheckBox.Value = True Then IsSubFolder = True Else IsSubFolder = False If SourceFolder.Files.Count = 0 Then MsgBox "No files exists in this Folder" & vbNewLine & vbNewLine & "Check your folder path and Try Again !!", vbInformation Exit Sub End If End If Call ClearResult If FetchAllTypesOfFilesCheckBox.Value = True Then Call ListFilesInFolder(SourceFolder, IsSubFolder) Call ResultSorting(xlAscending, "C14", "D14", "E14") Else Call ListFilesInFolderXtn(SourceFolder, IsSubFolder) Call ResultSorting(xlAscending, "C14", "D14", "E14") End If FilesCountLabel.Caption = iRow - 14 Else MsgBox "Selected Path Does Not Exist !!" & vbNewLine & vbNewLine & "Select Correct One and Try Again !!", vbInformation End If Else MsgBox "Folder Path Can not be Empty !!" & vbNewLine & vbNewLine & "", vbInformation End If End Sub 

Define the ‘ClearResult’ function in the module. To insert the module, select ‘ThisWorkbook’ then ‘Insert’ and then ‘Module”’.

Write the following code in the module.

Code for ClearResult

There are more subroutines like ‘ListFilesInFolder’, ‘ListFilesInFolderXtn’, ‘ResultSorting’, we will define all these sub routines in the module.

‘ListFilesInFolder’

Code:

 Public Sub ListFilesInFolder(SourceFolder As Scripting.Folder, IncludeSubfolders As Boolean ) On Error Resume Next For Each FileItem In SourceFolder.Files ' display file properties Cells(iRow, 2).Formula = iRow - 13 Cells(iRow, 3).Formula = FileItem.Name Cells(iRow, 4).Formula = FileItem.Path Cells(iRow, 5).Formula = Int(FileItem.Size / 1024) Cells(iRow, 6).Formula = FileItem.Type Cells(iRow, 7).Formula = FileItem.DateLastModified Cells(iRow, 8).Select Selection.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:= _ FileItem.Path, TextToDisplay:="Click Here to Open" 'Cells(iRow, 8).Formula = "=HYPERLINK(""" & FileItem.Path & """,""" & "Click Here to Open" & """)" iRow = iRow + 1 ' next row number Next FileItem If IncludeSubfolders Then For Each SubFolder In SourceFolder.SubFolders ListFilesInFolder SubFolder, True Next SubFolder End If Set FileItem = Nothing Set SourceFolder = Nothing Set FSO = Nothing End Sub 

‘ListFilesInFolderXtn’

 Public Sub ListFilesInFolderXtn(SourceFolder As Scripting.Folder, IncludeSubfolders As Boolean ) On Error Resume Next Dim FileArray As Variant FileArray = Get_File_Type_Array For Each FileItem In SourceFolder.Files Call ReturnFileType(FileItem.Type, FileArray) If IsFileTypeExists = True Then Cells(iRow, 2).Formula = iRow - 13 Cells(iRow, 3).Formula = FileItem.Name Cells(iRow, 4).Formula = FileItem.Path Cells(iRow, 5).Formula = Int(FileItem.Size / 1024) Cells(iRow, 6).Formula = FileItem.Type Cells(iRow, 7).Formula = FileItem.DateLastModified Cells(iRow, 8).Select Selection.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:= _ FileItem.Path, TextToDisplay:="Click Here to Open" 'Cells(iRow, 8).Formula = "=HYPERLINK(""" & FileItem.Path & """,""" & "Click Here to Open" & """)" iRow = iRow + 1 ' next row number End If Next FileItem If IncludeSubfolders Then For Each SubFolder In SourceFolder.SubFolders ListFilesInFolderXtn SubFolder, True Next SubFolder End If Set FileItem = Nothing Set SourceFolder = Nothing Set FSO = Nothing End Sub 

‘ResultSorting’

 Sub ResultSorting(xlSortOrder As String , sKey1 As String , sKey2 As String , sKey3 As String ) Range("C13").Select Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select Selection.Sort Key1:=Range(sKey1), Order1:=xlSortOrder, Key2:=Range(sKey2 _ ), Order2:=xlAscending, Key3:=Range(sKey3), Order3:=xlSortOrder, Header _ :=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom _ , DataOption1:=xlSortNormal, DataOption2:=xlSortNormal, DataOption3:= _ xlSortNormal Range("B14").Select End Sub 

In ‘ListFilesInFolderXtn’ subroutine, we have called a function named ‘ReturnFileType’ and ‘GetFileTypeArray’, we need to define the functions in the same module.

‘ReturnFileType’

Code:

 Public Function ReturnFileType(fileType As String , FileArray As Variant ) As Boolean Dim i As Integer IsFileTypeExists = False For i = 1 To UBound (FileArray) + 1 If FileArray(i - 1) = fileType Then IsFileTypeExists = True Exit For Else IsFileTypeExists = False End If Next End Function 

‘GetFileTypeArray’

Code:

Public Function Get_File_Type_Array() As Variant Dim i, j, TotalSelected As Integer Dim arrList() As String TotalSelected = 0 For i = 0 To Sheet2.FileTypesListBox.ListCount - 1 If Sheet2.FileTypesListBox.Selected(i) = True Then TotalSelected = TotalSelected + 1 End If Next ReDim arrList(0 To TotalSelected - 1) As String j = 0 i = 0 For i = 0 To Sheet2.FileTypesListBox.ListCount - 1 If Sheet2.FileTypesListBox.Selected(i) = True Then arrList(j) = Left(Sheet2.FileTypesListBox.List(i), InStr(1, Sheet2.FileTypesListBox.List(i), "(") - 1) j = j + 1 End If Next Get_File_Type_Array = arrList End Function 

We have a command button captioned as ‘Export to Excel File’, we need to write the code for this button as follows:

In Module, define the subroutine named ‘Export_to_excel’.

Code:

 Sub Export_to_excel() On Error GoTo err Dim xlApp As New Excel.Application Dim xlWB As New Workbook Set xlWB = xlApp.Workbooks.Add 'xlWB.Add xlApp.Visible = False ThisWorkbook.Activate Range("B13").Select Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select Selection.Copy xlApp.Visible = True xlWB.Activate xlWB.Sheets("Sheet1").Select xlWB.Sheets("Sheet1").Range("B2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues xlWB.Sheets("Sheet1").Cells.Select xlWB.Sheets("Sheet1").Cells.EntireColumn.AutoFit xlWB.Sheets("Sheet1").Range("B2").Select Exit Sub err: MsgBox ("Error Occured while exporting. Try again") End Sub 

We have one more command button captioned as ‘Export to Text File’. We will write the code for the command button as follows:

In this code, we can see that we have a user form, which we need to design using the following steps:

Right Click on ‘Sheet2 (Example2)’ sheet and choose ‘Insert’ and then ‘UserForm’ from the menu.

Design the UserForm using tools from the toolbox.

We have used ‘Labels’, ‘Combo Box’, ‘Text Box’ and ‘Command buttons’ for the Userform and have changed caption and name for all the components.

For the first command button (OK), we have to write the code as follows:

Code:

 Private Sub CommandButton1_Click() Dim iSeperator As String If ComboBox1.Value = "Other" Then iSeperator = TextBox1.Value Else iSeperator = ComboBox1.Value End If If iSeperator = "" Then If MsgBox("Hello You have not selected any delimeter." & vbNewLine & vbNewLine & _ " It will be very difficult to read the Text file, without specific delimiter", vbYesNo) = vbYes Then Call textfile(iSeperator) Else Exit Sub End If Else Select Case ComboBox1.ListIndex Case 0: iSeperator = "," Case 1: iSeperator = "|" Case 2: iSeperator = "vbTab" Case 3: iSeperator = ";" End Select Call textfile(iSeperator) Unload Me End If End Sub 

We have called ‘textfile’ function in the subroutine for the command button that is why we need to define ‘textfile’ function in the module.

Code:

 Sub textfile(iSeperator As String ) Dim iRow, iCol Dim iLine, f ThisWorkbook.Activate Range("B13").Select TotalRowNumber = Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Count - 12 If iSeperator  "vbTab" Then Open ThisWorkbook.Path & "\File1.txt" For Output As #1 Print #1, "" Close #1 Open ThisWorkbook.Path & "\File1.txt" For Append As #1 For iRow = 13 To TotalRowNumber iLine = "" For iCol = 2 To 7 iLine = iLine & iSeperator & Cells(iRow, iCol).Value Next Print #1, iLine Next Close #1 Else Open ThisWorkbook.Path & "\File1.txt" For Output As #1 Print #1, "" Close #1 Open ThisWorkbook.Path & "\File1.txt" For Append As #1 For iRow = 13 To TotalRowNumber iLine = "" For iCol = 2 To 7 iLine = iLine & vbTab & Cells(iRow, iCol).Value Next Print #1, iLine Next Close #1 End If f = Shell("C:\WINDOWS\notepad.exe " & ThisWorkbook.Path & "\File1.txt", vbMaximizedFocus) MsgBox "Your File is saved in " & ThisWorkbook.Path & "\File1.txt" End Sub 

For command button 2 (Cancel), we need to write the following code. Double click on the cancel button to write the code.

For the Combo Box for selecting a specifier, write the following code.

For the UserForm, write the following code.

For the ‘Fetch all type of files’ checkbox, write the following code.

For the ‘ListBox’ for file types, write the following code.

For ‘SelectTheOrder’ combo box, write the following code.

Code:

 Private Sub SelectTheOrderComboBox_Change() Select Case (SelectTheOrderComboBox.Value) Case "Ascending" If SortByComboBox.Value = "File Name" Then Call ResultSorting(xlAscending, "C14", "E14", "G14") End If If SortByComboBox.Value = "File Type" Then Call ResultSorting(xlAscending, "F14", "E14", "C14") End If If SortByComboBox.Value = "File Size" Then Call ResultSorting(xlAscending, "E14", "C14", "G14") End If If SortByComboBox.Value = "Last Modified" Then Call ResultSorting(xlAscending, "G14", "C14", "E14") End If Case "Descending" If SortByComboBox.Value = "File Name" Then Call ResultSorting(xlDescending, "C14", "E14", "G14") End If If SortByComboBox.Value = "File Type" Then Call ResultSorting(xlDescending, "F14", "E14", "C14") End If If SortByComboBox.Value = "File Size" Then Call ResultSorting(xlDescending, "E14", "C14", "G14") End If If SortByComboBox.Value = "Last Modified" Then Call ResultSorting(xlDescending, "G14", "C14", "E14") End If Case Default Exit Sub End Select End Sub 

For ‘Sortby’ combo box, we will write the following code.

Code:

 Private Sub SortByComboBox_Change() Select Case (SelectTheOrderComboBox.Value) Case "Ascending" If SortByComboBox.Value = "File Name" Then Call ResultSorting(xlAscending, "C14", "E14", "G14") End If If SortByComboBox.Value = "File Type" Then Call ResultSorting(xlAscending, "F14", "E14", "C14") End If If SortByComboBox.Value = "File Size" Then Call ResultSorting(xlAscending, "E14", "C14", "G14") End If If SortByComboBox.Value = "Last Modified" Then Call ResultSorting(xlAscending, "G14", "C14", "E14") End If Case "Descending" If SortByComboBox.Value = "File Name" Then Call ResultSorting(xlDescending, "C14", "E14", "G14") End If If SortByComboBox.Value = "File Type" Then Call ResultSorting(xlDescending, "F14", "E14", "C14") End If If SortByComboBox.Value = "File Size" Then Call ResultSorting(xlDescending, "E14", "C14", "G14") End If If SortByComboBox.Value = "Last Modified" Then Call ResultSorting(xlDescending, "G14", "C14", "E14") End If Case Default Exit Sub End Select End Sub 

Now we have written the entire code. Now we can select the desired folder and file type and find out the list for files, which we can sort, by ‘File Name’, ‘File Type’, ‘File Size’ or ‘Last-Modified’ and can export the list to excel or text file.

Things to Remember

If the value, which we specify for ‘envstring’ argument is not in the environment string table, ENVIRON function returns the zero-length string.